ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์จัดตั้งขึ้นโดยขุนอุปการศิลปะเสริฐ ข้าหลวงมณฑลภูเก็ต เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2452 โดยใช้กุฏิของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนทั้งหมด 11 คน มีภิกษุชาม คุรุ เป็นครูใหญ่และครูสอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2460 นายอำเภอกะทู้ได้จัดสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ โดยปลูกสร้างในบริเวณวัดสุวรรณคีรีวงก์ ใช้เป็นสถานที่เรียนแทนกุฏิ ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 นายอำเภอกะทู้ได้จัดสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน ในบริเวณวัดสุวรรณคีรีวงก์อีก 1 หลัง

          ในปี 2505 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นและโรงเรียนได้รับการขยายให้เปิดเรียนการศึกษาภาคบังคับเป็น 7 ปี จึงมีการปลูกสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ในที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดสุวรรณคีรีวงก์ โดยอยู่ห่างจาก วัดสุวรรณคีรีวงก์ประมาณ 400 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ในปัจจุบัน หลังจากนั้นไม่นานย้ายโรงเรียนที่อยู่ในวัดสุวรรณคีรีวงก์มาอยู่ในบริเวณที่ดินธรณีสงฆ์วัดสุวรรณคีรีวงก์

         โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาด้านการศึกษามาโดยตลอด จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนมีการปลูกสร้างอาคาร เรียนเพิ่มเติมหลายหลัง โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาขององค์กรท้องถิ่นของรัฐ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่างๆดังนี้

              -   พ.ศ. 2516 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูภูเก็ต และได้รับคัดเลือกจากอำเภอกะทู้ให้เป็นโรงเรียนชุมชนอาสาสมัครเปิดสอนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า

              -   พ.ศ. 2517 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเปิดสอนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

              -   พ.ศ. 2539 เทศบาลตำบลป่าตองได้จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ให้ปลูกสร้างสนามหญ้า  เป็นเงิน 144,000