ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน (SCHOOL EMBLEM)
เป็นการรวมเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ บริเวณกลางตราประจำโรงเรียนจารึกตัวอักษรย่อ ส ว ซึ่งตัวอักษรเป็นสีประจำโรงเรียน

สีประจำโงเรียน (SCHOOL COLOURS)
          เหลือง – เขียว
          สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างแห่งสติ ปัญญา และสมาธิที่นำทางศิษย์มุ่งสู่จุดหมายและความสำเร็จ
          สีเขียว หมายถึง พลังแห่งความรัก ความสามัคคี และจิตสาธารณะ
          สีเหลืองและสีเขียวจึงเปรียบเสมือน นักเรียนมีจิตใจมุ่งมั่นกล้าก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหา เพื่อไปสู่ความสำเร็จของตนเองและประเทศชาติในอนาคตภายใต้ชื่อโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ และปรัชญาที่ว่า “ปัญญาย่อมเกิด เพราะการฝึกฝน”

อักษรย่อของโรงเรียน (SCHOOL ABBREVIATION)
          ส.ว.