ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล

โดยใช้ระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำขวัญ 

รู้หน้าที่     มีวินัย     ใฝ่ศึกษา   พัฒนาสังคม

  

อัตลักษณ์ 

“กีฬาเด่น  เน้นความปลอดภัย  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”