ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


เป้าหมายของโรงเรียน


มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความพอเพียง  ควบคู่เทคโนโลยี

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา กีฬาและความปลอดภัย