ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดสอนตามหลักสูตร 2551 สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

ระดับ

ชั้น

 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

ภาษาไทย

คณิต ศาสตร์

วิทยา ศาสตร์

สังคมศึกษา ฯ

สุขศึกษาและพล ฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพ ฯ

ภาษาต่างประเทศ

เพิ่มเติม

พัฒนาผู้เรียน

รวม

ป.1

16

16

8

12

8

8

8

8

4

12

100

ป.2

20

20

8

12

8

8

8

8

-

8

100

ป.3

20

20

8

12

8

8

8

8

-

8

100

ป.4

16

16

8

12

8

8

12

12

-

8

100

ป.5

16

16

8

12

8

8

12

12

-

8

100

ป.6

16

16

8

12

8

8

12

12

-

8

100

ม.1

10

10

10

13.33

6.67

6.67

6.67

10

16.67

10

100

ม.2

10

10

10

13.33

6.67

6.67

6.67

10

16.67

10

100

ม.3

10

10

10

13.33

6.67

6.67

6.67

10

16.67

10

100


จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี 
ระดับชั้นประถมศึกษา    เท่ากับ    1,000    ชั่วโมง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เท่ากับ   1,200    ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ จัดหน่วยการ
เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรแกนกลางและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน