ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน 
( ข้อมูล  ณ  วันที่  10   ธันวาคม  25ุ61 )  ดังนี้
         1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด    ………518……..  คน
         2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 

ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้อง
ชาย หญิง
อนุบาล 1 12 12 24 1
อนุบาล 2 13 9 22 1
รวมอนุบาล 25 21 46 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 38 24 62 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 17 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 32 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 23 20 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 29 52 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 27 59 2
รวมประถมศึกษา 173 149 322 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 23 54 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 29 49 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 26 21 47 2
รวมมัธยมศึกษา 77 73 150 6
รวม 275 243 518 20

 
         3)  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม………-…….คน
         4)  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ………-………...คน
         5)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ…………………-……………คน
         6)  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-….คน
         7)  จำนวนนักเรียนต่อห้อง ( เฉลี่ย)………34……..คน
         8)  สัดส่วนครู : นักเรียน   =   …1  /  18………..…..
         9)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน ( ปีปัจจุบัน )   -    คน
 
 

 
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41 KB