ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.72 KB 49
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา2562 54
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.36 KB 66
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.25 KB 70
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 91
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR)ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 75
บทสรุปผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.37 KB 167
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR)ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 213
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.76 KB 132
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.51 KB 181
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 160
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.19 KB 157
รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.94 KB 199
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ปีการศึกษา 2558 177