ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 16441
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.72 KB 186745
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา2562 186752
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.36 KB 186763
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.25 KB 186769
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 186790
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR)ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 186775
บทสรุปผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.37 KB 186870
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR)ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 186908
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.76 KB 186832
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.51 KB 186875
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 186858
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.19 KB 186851
รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.94 KB 186897
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ปีการศึกษา 2558 186875