ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตาม ในโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันที่ 19 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ได้รับการนิเทศติดตาม ในโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนได้นำเสนองานในกระบวนการ PDCA และได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

 

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,21:56   อ่าน 58 ครั้ง