ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช่ DLTV และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และนางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ มานิเทศติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช่ DLTV และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนได้นำเสนอ สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา กระบวนการดำเนินงาน และการเตรียมการเพื่อการเปิดภาคเรียนโดยเน้น physical distancing และนำเสนอการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,17:44   อ่าน 34 ครั้ง