ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบvideo conference

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 ครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบvideo conference
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยใช้บ้านเป็นฐานโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ต
1. home based learning
2. Online learning
3. Flipped classroom
กระบวนการ
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็น
2. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้
3. ทดลองใช้
4. ประเมินผล ปรับปรุงและขยายผล
 

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,18:02   อ่าน 31 ครั้ง