ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีศึกษานิเทศก์ ดร.อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม และนางภูรี ทองย่น เป็นผู้ออกนิเทศ โรงเรียนได้ให้ข้อมูลการเตรียมการ ดำเนินการ การวัดและประเมินผล ในการจัดการเรียนการสอน การนำเสนอปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่ฯ พร้อมทั้งการนำเสนอการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในด้านการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,21:04   อ่าน 34 ครั้ง