ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และได้รับความรู้และทักษะนอกห้องเรียนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,09:07   อ่าน 90 ครั้ง