ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รอบที่๒
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รอบที่๒ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,11:48   อ่าน 6 ครั้ง