ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระชัย รัตนรังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ธร จันพลโท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน นุ่นสงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2557 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรเกียรติ ชัชเวช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวุดสุวรรณคีรีวงก์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2556 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป มุสิแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมนีย์ นาคนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :