ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2562
           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ขอเชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีหัวข้อในการจัดงาน คือ "วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เด็กวิทย์ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 14:30 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
          การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี 2562 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
          นอกจากนี้มีนิทรรศการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมาก รวมไปถึงกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  การประกวดคำขวัญรณรงค์สิ่งแวดล้อมจาดภาพที่กำหนด  การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมประกวดชุดสวยด้วยขยะ Recycle
          ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ ให้แจ้งครูประจำชั้น และครูประจำชั้นกรอกใบสมัครได้จากเว็บไซต์ด้านล่างได้เลย
       
   1. กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
แข่งขันวันอังคารที่ 13  สิงหาคม 2562  เวลา 14.30 – 15.30 น. (ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
https://forms.gle/qgBsNTPxguBXadHr7
 
 
          2. กิจกรรมวาดภาพระบายสีทางวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 
แข่งขันวันพุธที่ 14  สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 – 15.30 น. (ชั่วโมงลูกเสือและชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
https://forms.gle/a4dCCzYooVQVGznz5

          3. กิจกรรมประกวดคำขวัญเกี่ยวกับรณรงค์สิ่งแวดล้อมจากภาพที่กำหนดให้  
แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 14  สิงหาคม 2562  เวลา 14.30 – 15.30 น. (ชั่วโมงทุจริตศึกษา)
https://forms.gle/vGVFRgnJXgy3jV1U9

          4. กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
แข่งขันวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  เวลา 12.30 – 15.30 น.(ชั่วโมงชุมนุม, ชั่วโมงแนะแนวและชั่วโมงวิถีไทย)
https://forms.gle/fzn1jPuwr23tmKpBA

          5. กิจกรรมประกวดชุดสวยด้วยขยะ Recycle  
แข่งขันวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น.
https://forms.gle/aadaxYw8hpGjBqYB8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  -โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 618 ครั้ง