ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวณัฐนรี มะลิชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2