ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนูรีน นุกูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพวงใจ เชื้อญวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายนัฐพล หัสนี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2