ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา อนันตวรพจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวเนตรชนก จงราบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2