ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ มณีแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมารีแย หะยีเมาะลอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธันชนก ดิเรกวัฒนสาร
ครู คศ.1