ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาคม สุขะบุญพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น