ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวลภัส ล่องนาวา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชัยธวัช ขุทรานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายคธาวุธ เสียงเสนาะ
ครู คศ.2

นายเอกชัย ตั้นสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุชาดา หนูราช
ครู คศ.1