ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาลิตา ทองย่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุทัยวรรณ ทองฤทธิ์นุ่น
ครู คศ.1

นายอับดุลฮาดี เจ๊ะซอ
ครูผู้ช่วย