ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร มณีศรี
ตำแหน่ง : รองประะานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0898129601
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพันธ์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฏฐา ไกรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนด ทองหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร เชื้อญวน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบรรยงค์ เก็บทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพวงใจ เชื้อญวน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผูู้แทนครู
เบอร์โทร : 081-8945359
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ชอบดี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโภชน์ ทองหอม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ หยิดสัว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเสริม พันธ์ทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองก์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสำรวย สมนาม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอาทรสุวรรณกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองก์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระชัย รัตนรังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
อีเมล์ : theerachai_rat@hotmail.com